සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති

සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති

සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති

සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති

Hamilton Temple History & Activities

Event Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ධම්ම පදය - පුෂ්ප වග්ගය

DHAMMAPADA - PUSHPA WAGGA

යථා පි රුචිරං පුප්ඵං

Yatha pi ruciram puppham

වණ්ණවන්තං අගන‍්ධකං

Vannavantam agandhakam

ඒවං සුභාසිතා වාචා

Evam subhasita vacha

අඵලා හොති අකුබ්බතො

Aphala hoti Akubbato

මනොඥ වූ මලක් මනා පැහැයෙන් යුක්ත වුවත් සුවඳ නැත්නම් නිශ්ඵල වන්නා සේ, මනා සේ දෙසූ ධර්මය නො පිළිපදින්නාට නිශ්ඵල වේ

Meaning - As a flower that is lovely and beautiful but scent -laden, even so fruitful is the well spoken word of one who practices it

buddha.png

GUIDANCE AND ADVICE ON LIVING A PEACEFUL AND HAPPY LIFE...

At Hamilton Buddhist Vihara, we study Shakyamuni Buddha's teachings and put them into practice through contemplation, meditation and lives that cause no harm to either ourselves or any other living being.

The centre runs a monthly programme that fosters these practices. It includes:

Meditation, Dhamma Sermons and discussions in Sinhala and English.

Basic Chi Qong and meditation.

Sunday school for Buddhism and Sinhala language classes.

The observation of eight precepts (Ata sil) on a weekend closest to the full moon.

Bodhi Puja and several other religious activities.

Social Services.

Dear Devotees and Friends,
Here is the WCMC May programme for your information. 
With metta
WCMC

අරහන්ත වග්ග - ARAHANTHA VAGGA

THE WORTHY - NO SUFFERING FOR THE EMANCIPATED

ගතදධිනො විසොකසස
විපපමුතතසස සබබධි
සබබගනථපපහීනසස
පරිළාහො න විජජති

සසර ගමන අවසන් කළ,
දුරු කළ ශෝක ඇති,
හැම ආකාරයෙන් කෙලෙසුන් ගෙන් මිදුනා වූ,
හැම සසර වෙළුම් දුරු කළ උතුමාට සිතේ දැවිල්ලක් නැත.

Gataddhino Visokassa
Vippamuttassa Sabbadhi
Sabbaganthappahinassa
Parilaho na Vijjati

For him who has completed the journey for him who is sorrowless,
for him who from everything is wholly free,
for him who has destroyed all ties, the fever (of passion) exists not.